Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

dangerzone
6761 a61e
Reposted fromgonera gonera viasilence89 silence89
dangerzone
9770 9941 500
Poznań
Reposted fromhormeza hormeza viacomatosegirl comatosegirl
dangerzone
0814 1431
Reposted fromlittlefool littlefool viacomatosegirl comatosegirl
dangerzone
W życiu jest trudno znaleźć kogoś, komu można zaufać. Jest się prawdziwym szczęściarzem, mając chociaż jedną osobę, na której zawsze można polegać.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacoconutmousse coconutmousse

June 25 2015

dangerzone
3691 b90b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dangerzone
dangerzone
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viacomatosegirl comatosegirl
dangerzone
7528 4f34
Reposted fromktosiowa ktosiowa viasilence89 silence89
dangerzone
3688 3d15
Reposted fromiamstrong iamstrong viaarrependimento arrependimento
dangerzone
3020 04d1
Reposted fromIriss Iriss viasilence89 silence89

June 20 2015

dangerzone
0136 810f
Reposted fromlittlefool littlefool viamuviell muviell
dangerzone
7184 ba3e
Reposted frompulperybka pulperybka viasalami salami
2713 b237

suna-43082:

I watched this at least fifty times before I hit reblog

Reposted fromteacup teacup viasilence89 silence89
dangerzone
8904 46cd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
dangerzone
Sam mogę znieść ból, ale nie mógłbym znieść Twojego. To wymagałoby więcej siły niż posiadam.
— Outlander
Reposted frompensieve pensieve viaarrependimento arrependimento
dangerzone
  • Najbardziej palącą potrzebą ludzkiej natury jest pragnienie bycia ważnym.
— John Dewey
0514 ee5e 500
Reposted fromsunlight sunlight viamuviell muviell
dangerzone
9559 1c6e
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasilence89 silence89
dangerzone
8518 70e7 500
Reposted fromdafil dafil viaarrependimento arrependimento
dangerzone
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl